Search form

Matiyo 12:41

41Pagwali ni Zona ka mga taga Ninibi nga daan longsod minhinelsel siran ka kanirang mga sala. Agon kay-an ka paghokom na Diyos ka mga tao ya mga taga Ninibi ani ya ansombong kamazo kay bisan mindateng di hao kamazo wara kamo magbiza ka kamazong mga sala bisan labaw ya kanaong pagwali ka pagwali na karaang propita nga si Zona.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index