Search form

Matiyo 12:42

42May karaang rayna isab nga taga timogan iza. Kamhan aro ya toong pagpanaw ka pagpanalinga ka sindo na karaang hari nga si Salomon. Agon ansombong iza kamazo kay-an ka paghokom na Diyos ka mga tao kay bisan labaw ya kanaong pagsindo ka pagkalabaw na pagsindo ni Salomon wara kamo magpanalinga kanao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index