Search form

Matiyo 12:45

45Kamhan minpanaw ya maonga kay ankawa iza ka toong mga iba nga pito siran nga maonga gazed. Kamhan sirang tanan ya magahari ka tao. Agon nagadogang gazed ya tao ka pagpakasala. Kamo ya singed kaiton nga tao kay bisan minsindo kami ni Howan kamazo diri kamo ampahari ka Ginoo dalem ka beet mazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index