Search form

Matiyo 12:5

5Daw wara kamo magbasa ka daan balaed na Diyos nagalaong nga dizan ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos kada aldaw nga tigpahimlay nagatarabaho ya mga pari pagpan-ihaw ka mga ihaladay ka Diyos. Bisan nagatarabaho siran ka aldaw nga tigpahimlay wara siran maglapas ka balaed na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index