Search form

Matiyo 12:6

6Sabten mazo ini nga mindateng di hao dini kamazo. Labaw hao ka pagkalabaw na mga balaed mazo mahitenged ka dakolang lagkaw nga pangamozoanan ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index