Search form

Matiyo 12:7

7Wani ya kanaong sindo nga ya batasan nga nagakalooy ka tao madazaw iton ka kamazong batasan onay nga magahalad ka ihazep paghawag mazo ka Diyos. Piro wara gazed kamo makasabot kaini nga sindo kay kazina mindaetdaet kamo ka kanaong mga sakop bisan waray sala ka pagpangitlo niran ka mga homay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index