Search form

Matiyo 13:13

13Na, pagtoldo nao kaniran nagapamolinged hao kamhan bisan magaseleng siran ka kanaong hinang diri siran makasabot. Bisan manalinga siran ka kanaong sindo diri siran makasabot kon ono ya kahologan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index