Search form

Matiyo 13:15

15Kay singed ka ingahi niran ya kanirang otok dazaw diri siran makasabot. Insampenan disab niran ya kanirang talinga dazaw diri siran makabati. Impizeng disab niran ya kanirang mga mata dazaw diri siran makakita. Kay diri siran maazak nga ambiza ka kanirang mga sala agon diri siran tagan na Diyos ka magazong hena-hena. Ani ini ya insoyat ni Isayas.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index