Search form

Matiyo 13:16

16Kamhan minlaong si Hisos nga kamo nga kanaong mga sinarigan, madazaw ya pagpanarangin na Diyos kamazo kay kamo ya minkita ka kanaong mga inhinang. Nakapanalinga disab kamo ka kanaong sindo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index