Search form

Matiyo 13:19

19Ya mga binhi nga natanak dizan ka dalan ani ya singed ka manalingahay ka sindo mahitenged ka pagpasakop na Diyos ka mga tao piro diri iza makasabot. Kamhan andateng dazon si Satanas kay kaw-en naiza ya sindo nga nabatian naiton nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index