Search form

Matiyo 13:20

20Kamhan ya mga binhi nga natanak dizan ka kabatohan ani ya singed ka manalingahay nga nakaangay ka sindo mahitenged kanao kamhan mintoo dazon.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index