Search form

Matiyo 13:22

22Kamhan ya mga binhi nga natanak dizan ka lopa nga nanhela pen ya mga liso na sagbet ani ya singed ka isa pen nga manalingahay. Kay nagapanalinga gazed iza ka sindo mahitenged kanao. Kamhan nawied iza daw ono ya toong panginabohi. Ganahan sab iza ka kowarta. Agon waray polos ya sindo kay singed ka nalipat dazon ya manalingahay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index