Search form

Matiyo 13:23

23Basta kay ya mga binhi nga napegas dizan ka lopa nga magazong tamnanan ani ya singed ka mga manalingahay ka sindo mahitenged kanao daw nakasabot gihapon. Kamhan singed ka nangaohay ya isa ka isang ka gatos. Nangaohay ya iba ka kan-eman. Nangaohay isab ya iba pen ka katloan. Ani ini ya paghilwas ka pamolinged ka tao nga nagasabwag ka binhi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index