Search form

Matiyo 13:27

27Kamhan ya mga sinogo na tag-iza mindateng di kanangiza daw nangotana nga Sinyor, polos madazaw ya impegas nami dizan ka oma. Agon hain sa garing ya nakasaket nga sagbet?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index