Search form

Matiyo 13:3

3Kamhan mintoldo iza kaniran ka mga mataed nga pamolinged nagalaong nga wani ya pamolinged ka nagasabwag. Na, may isang aldaw nga minpanaw ya tao ngaro ka toong oma kay ampanabwag iza ka binhi nga homay.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index