Search form

Matiyo 13:31

31Na, mindogang pen si Hisos paglaong kaniran nga wani pen ya pamolinged mahitenged ka pagpaoswag na Diyos ka toong paghari dini ka mga tao. Singed iton ka isang bolos nga liso inngaranan ka mostasa. Kamhan intanem na tao dizan ka toong oma.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index