Search form

Matiyo 13:32

32Bisan geramay iton ka bisan ono nga liso, ka pagsolig di mahinang iton ka dakolang liwaan kay doro ka lopa nga Yoda ya mostasa liwaan iton nga opat nga ka mitros ya kaataas. Agon magapogad ya mga manokmanok dizan ka mga sap-ay naiton.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index