Search form

Matiyo 13:33

33Na, mindogang si Hisos paglaong kaniran nga wani pen ya pamolinged mahitenged ka pagpasakop na Diyos ka mga tao. Singed iton ka ipasoligay ka tinapay. Insaktan na babazi ka ipasoligay ya tolong ka takes nga harina. Kamhan minsolig iton kadakola gazed ya pagsolig.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index