Search form

Matiyo 13:41

41Kay hao nga minhon-a ka bisan sin-o nga mahon-ang tao, pakarohon nao ya kanaong mga sinogo nga taga langit dazaw kaw-en niran ya tanan mga magtintalay daw ya tanan mga anhinang ka maonga. Kamhan pabelagen siran dizan ka mga sakop na Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index