Search form

Matiyo 13:43

43Kamhan ya mga matadeng nga tao may kasiraw niran singed ka kasiraw na sega daked ka hel-anan na kanirang Ama. Na, kamo nga mga manalingahay, magtaremdem kamo ka insindo nao kamazo.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index