Search form

Matiyo 13:44

44Kamhan nagapamolinged pen si Hisos ka toong mga sinarigan nga ya pagkamahal na sindo mahitenged kanao singed iton ka pagkamahal na bolawan nga inlebeng dizan ka isang oma. Kamhan nakitan di na tao. Kamhan inlebeng naiza iton pagbalik. Kamhan dakola gazed ya toong kasaza. Kamhan min-oli di iza kay impamaligza ya tanan mga betang kay paliten naiza ini nga oma.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index