Search form

Matiyo 13:45

45Na, nagapamolinged pen si Hisos kaniran nga ya pagkamahal na sindo mahitenged kanao singed iton ka magbaligzaay ka mga motza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index