Search form

Matiyo 13:48

48Pagkapono ka na baling imbohat na mangisdaay ngaro ka baybazen. Kamhan impili niran ya mga isda nga magazon kay impanleen dizan ka seldanan niran. Kamhan ya mga maonga nga isda impanimbag niran ngaro pagbalik ka dagat.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index