Search form

Matiyo 13:49

49Ani ini ya kahimtang na mga tao kay-an ka kataposan nga panahon. Kay ya kanaong sinogo nga taga langit magabelagen niran ya mga tao nga maonga daw ya mga tao nga matadeng.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index