Search form

Matiyo 13:52

52Minlaong si Hisos nga agon makasabot kamo nga ya tao nga mahagdam pagtoldo ka mga balaed nga inbilin ni Moysis kon antoo iza ka kanaong sindo mahitenged ka pagpasakop na Diyos ka mga tao singed iza ka tag-iza ka lagkaw nga nagakawa ka mga bag-o daw daan mga betang garing ka toong dapoganan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index