Search form

Matiyo 13:57

57Ani ini ya kanirang inlaong kamhan diri gazed siran antoo ka toong sindo kaniran. Kamhan minlaong si Hisos nga doro ka mga lain dapit intahod hao na mga tao piro dini kamazo nga kanaong kaibahan waray pagtahod. Bisan ya mga karaang propita na Diyos, wara siran tahoda na kanirang kaibahan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index