Search form

Matiyo 14:1

1Na, ya maanak ni Hirodis ani ya ilis na toong ama ka paghari ka lopa nga Galiliya. Si Hirodis ya toong ngaran singed ka toong ama. Na, pagpakabati ka naiza mahitenged ka mga madazaw nga kaberenganan nga inhinang ni Hisos kay mindakola di ya ngaran ni Hisos

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index