Search form

Matiyo 14:12

12Pagpakabati ka na mga sakop ni Howan minkaro siran ka prisohan kay kaw-en niran ya lawas ni Howan. Kamhan inlebeng iton. Pagkakamhan kaiza minpasinged siran ngaro kan Hisos kay panan-ogan niran si Hisos nga impatay di ni Hirodis si Howan.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index