Search form

Matiyo 14:15

15Pagkadelem kaiza minkarini kan Hisos ya toong mga sakop kay anlaong siran nga delem di wani. Aro pen kita ka kantang panihaponanan. Papanawen di mo ya mga tao ngaro ka mga bariyobariyo dazaw makapamalit siran ka pagkaen niran.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index