Search form

Matiyo 14:19

19Kamhan inpanpalo-to naiza ya mga mataed nga tao dizan ka lopa. Paghawid ni Hisos ka mga pan nga limang bolos daw ya isda nga dowang bolos minhangad iza ka langit. Kamhan minpasalamat iza ka Diyos. Kamhan intipaktipak naiza ya mga pan anipen naiza ipanhatag ka toong mga sakop. Kamhan impandohol niran ka mga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index