Search form

Matiyo 14:20

20Pagkakamhan niran pagkaen nangabosog sirang tanan. Pagpakahipid niran ka mga salin nga tinipak nga pan daw isda nangapono pen ya napolo may dowang ka alat.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index