Search form

Matiyo 14:22

22Pagkakamhan kaiza inpasakay ni Hisos ka baloto ya toong mga sakop dazaw anhon-a siran kanangiza dipi ka danaw kay paolien pen naiza ya mga mataed nga tao.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index