Search form

Matiyo 14:23

23Kamhan waray iba naiza pagtokad naiza ngandaked ka pagkahiping na bobong kay ampangamozo iza ka Diyos. Pagkakahabzen di kaiza isa koman iza doro ka lopa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index