Search form

Matiyo 14:28

28Kamhan si Pidro ani minsambag nga Nong, kon matood nga iko ka iton pakatonon mo hao singed ka pagpanaw mo diton ka hopaw na sapa.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index