Search form

Matiyo 14:30

30Piro pagpaniid ka naiza ka makeseg sa wani nga hangin nga minsakem ka toong lawas masara gazed ya toong kahaldek. Kamhan magapakatogalway ya toong paa ngandalem ka sapa. Kamhan minsinggit iza nga Ginoo, tabangi hao!

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index