Search form

Matiyo 14:35

35Pagpakakilala ka na mga taga dizan nga si Hisos iton impakahagdam niran dazon ya mga taga doro tenged kaiton nga dapit. Kamhan impandara niran ya mga masakiten dizan kan Hisos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index