Search form

Matiyo 14:36

36Kamhan minhangzo siran kan Hisos nga nagalaong nga Hisos, pahogamen mo lamang siran ka pilos na kanmong bado. Kamhan ya tanan nakahogam ka pilos na toong bado nangabahawan matood siran ka kanirang mga masakit.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index