Search form

Matiyo 14:5

5Kamhan patazen kontana ni Hirodis si Howan piro nahaldek iza ka mga Yodayo kay mintoo siran nga si Howan ani ya matood nga propita nga garing ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index