Search form

Matiyo 14:6

6Na, pagdateng na aldaw ka pagkombiti nga impahinenged ka pagkatao ni Hirodis ya daraga nga maanak ni Hirodiyas minsazaw iza dizan ka tanan mga dinapit. Kamhan naazak si Hirodis ka pagsazaw na babazi.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index