Search form

Matiyo 15:1

1Pagkakamhan kaiza minkarini kan Hisos ya mga Parasiyo daw ya mga maistro ka tinoohan na mga Yodayo. Garing siran ka siyodad nga Hirosalem. Kamhan nangotana siran kan Hisos nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index