Search form

Matiyo 15:10

10Pagkakamhan ni Hisos pagbaheg ka mga Parasiyo impakarini naiza ya mga tao kay nagalaong iza nga kamong tanan, manalinga gazed kamo kay dazaw masabtan mazo nga

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index