Search form

Matiyo 15:12

12Pagkakamhan kaiza minkarini kan Hisos ya toong mga sakop. Kamhan nagalaong siran nga Nong, daw mahagdam ko nga ya impanaba mo kazina nakapazehet iton ka mga Parasiyo?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index