Search form

Matiyo 15:14

14Agon pabet-an mazo lamang ya mga Parasiyo kay nabota ya kanirang hena-hena. Singed siran ka nabota nga tao nga anhabit ka iba nga tao nga nabota. Kamhan maholog gazed sirang dowa dalem ka teheb.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index