Search form

Matiyo 15:2

2kay ono sa ya mga sakop mo minlapas gazed siran ka balaed nga garing ka kantang mga karaan nga nagalaong nga ka wara pen magkaen ya tao kinahanglan hogasan ya alima.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index