Search form

Matiyo 15:22

22Kamhan minkarini kan Hisos ya isang babazi nga taga Kanaan nga nagahela dizan kaiton dapit. Kamhan minhangzo gazed iza kan Hisos nga Sinyor nga kaliwat ni Dabid, kaloy-i intawon hao! Kay ya kanaong maanak nga babazi inharian gazed iza na maonga.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index