Search form

Matiyo 15:23

23Kamhan wara si Hisos magsambag. Kamhan minkarini kan Hisos ya toong mga sakop kay nagalaong siran nga papanawen di mo ya babazi kay magaasang lopog iza kanmo daw magapanhawag.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index