Search form

Matiyo 15:24

24Minsambag si Hisos nga impakarini hao na Diyos kay dazaw antabang hao ka mga kaliwatan ni Israil kay nangalaag siran singed ka batasan na mga karniro nga bohien na tao. Mga masinopaken gazed siran ka Diyos.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index