Search form

Matiyo 15:27

27Na, nakasabot dazon ya babazi nga ya kahologan diri kon madazaw kon antabang si Hisos ka mga taga Kanaan paghon-a ka pagtabang naiza ka mga taga Yoda. Kamhan minsambag ya babazi nga Sinyor, matood gazed ya saba mo. Piro bisan ngani ya mga ido diri bogawen pagkaen niran ka mga podpod nga naholog garing ka lamisa na kanirang tag-iza.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index