Search form

Matiyo 15:28

28Kamhan minsambag si Hisos nga Day, dakola gazed ya kanmong pagsarig kanao. Natoman di ya kanmong inhangzo kanao. Kamhan naolian matood ya toong maanak ka magazong beet.

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index