Search form

Matiyo 15:3

3Minsambag si Hisos nga hopaw ka lamang ya kamazong paghogas kay wara kamo kahingloi ka kamazong mga sala. Kay onosa kamo magalapas ka mga sogo na Diyos dazaw anhawid kamo ka mga balaed nga garing ka mga karaan?

Ya mga panaba na Diyos

© Wycliffe Bible Translators, Inc.

More Info | Version Index